Performances at Louisiana, August 2023

Den 5. – 12. og 13. august 2023 kl. 13.30 på Calder-terassen i skulpturparken, Louisiana Museum of Modern Art

Rudersdal Kammersolister fremfører to værker af Ejnar Kanding:
Nordic Extraction (2022, 30 min)
Exposed (2023, 10 min, uropførelse)

Begge værker er bestilt af og tilegnet Rudersdal Chamber Players:
Christine Pryn, violin
Isabelle Bania, bratsch
John Ehde, cello
Manuel Esperilla, klaver
Ejnar Kanding, live electronics

Koncerten er støttet af Statens Kunstfond, Koda Kultur, Augustinus Fonden, William Demant Fonden, Louis-Hansens Fond

Ejnar Kandings musik har fokus på den gradvise ændring og udforskning af tonale, modale og harmoniske strukturer. Denne ny klassiske musik beskrives gerne som New Inwardness eller New Subjectivity. Kvartettens akustiske lyd bliver transformeret i realtid gennem MaxMSP-softwaren, hvilket skaber et dobbeltsidet udtryk: den rå akustiske virkelighed og den surrealistiske elektroniske lydbehandling.

Nordic Extraction (2022) udforsker nordiske temaer gennem musikalsk udtryk. Musikken dykker ned i ideen om at udvinde eller udtage det nordiske. Nordic Extraction er den tredje del af Nordic Trilogy, der også inkluderer Nordic Broken (2020) og Nordic Fragments (2021), som er tilgængelige på forskellige streamingplatforme som Spotify, Apple Music, Tidal og Youtube. Satserne hedder:
Skumringen – The Dusk
Roligt vand – Calm Water
Mellemspil – Intersection
Det gryende – The Dawning
Skovfugle – Forest Birds
Aftenskygger – Evening Shadows
Morgentåge – Morning Mist
Mellemspil – Intersection
Blødt lys – Soft Light
Kraftfuldt grønt – Powerful Greenery
Mellemspil – Intersection
Eksplosive farver – Explosive Colours

Exposed (udsat) er inspireret af et digt af Rainer Maria Rilke: Udsat på hjertets bjerge (Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens). Værkets tre satser uropføres på denne koncert:
Stengrund
Uvidende Urt Syngende
Genvundede Fugl Kredser

Udsat på hjertets bjerge. Se, så lille der,
se: ordets sidste beliggenhed, og højere,
men også hvor lille, endog et sidste
hjemsted af følelse. Erkender du det?
Udsat på hjertets bjerge. Stengrund
under hænderne. Her blomstrer sikkert meget; fra det stumme styrt
blomstrer en uvidende urt syngende.
Men den vidende? Ak, som begyndte at vide
og nu stille, udsat på hjertets bjerge.
Det går godt, hele bevidsthed,
nogle ting her omkring, nogle sikrede bjergdyr
ændres og bliver. Og den store genvundede fugl
kredser om toppen af ren afvisning. – Men
genvundet, her på hjertets bjerge.

English
Ejnar Kanding’s music focuses on gradually transforming and exploring tonal, modal, and harmonic structures. This new classical music is often described as New Inwardness or New Subjectivity. The quartet’s acoustic sound is real-time transformed through MaxMSP software, creating a dual expression: the raw acoustic reality and the surrealistic electronic sound treatment.

Nordic Extraction (2022) explores Nordic themes through musical expression. The music delves into the idea of extracting or drawing out the essence of the Nordic elements. Nordic Extraction is the third part of the Nordic Trilogy, which also includes Nordic Broken (2020) and Nordic Fragments (2021), available on various streaming platforms such as Spotify, Apple Music, Tidal, and Youtube. The movements are:
Skumringen – The Dusk
Roligt vand – Calm Water
Mellemspil – Intersection
Det gryende – The Dawning
Skovfugle – Forest Birds
Aftenskygger – Evening Shadows
Morgentåge – Morning Mist
Mellemspil – Intersection
Blødt lys – Soft Light
Kraftfuldt grønt – Powerful Greenery
Mellemspil – Intersection
Eksplosive farver – Explosive Colours

Exposed (Ausgesetzt) is inspired by a poem by Rainer Maria Rilke: ” Exposed on the mountains of the heart ” (Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens). The work’s three movements will be premiered at this concert:
Stone Ground
Clueless herb Blooms and Sings
Regained Bird Circles

Exposed on the mountains of the heart. See how small there,
see: the last settlement of words, and higher,
but how small also, even a last
homestead of feeling. Do you recognize it?
Exposed on the mountains of the heart. Stone ground
under the hands. Some things surely bloom here; from silent plunge
a clueless herb sings forth.
But the one who knows? Ah, the one who began to know
and now is silent, exposed on the mountains of the heart.
There surely goes, whole consciousness of healing,
many things, many secure mountain creatures,
changing and dwelling. And the great regained bird
circles around the peak of pure rejection. – But
regained, here on the mountains of the heart…

Rainer Maria Rilke poem in German
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe, wie klein dort,
siehe: die letzte Ortschaft der Worte, und höher,
aber wie klein auch, noch ein letztes
Gehöft von Gefühl. Erkennst du’s?
Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Steingrund
unter den Händen. Hier blüht wohl einiges auf; aus stummem Absturz
blüht ein unwissendes Kraut singend hervor.
Aber der Wissende? Ach, der zu wissen begann
und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens.
Da geht wohl, heilen Bewußtseins,
manches umher, manches gesicherte Bergtier,
wechselt und weilt. Und der große geborgene Vogel
kreist um der Gipfel reine Verweigerung. – Aber
ungeborgen, hier auf den Bergen des Herzens…